E-mail kontakty | mapa webuLegislativní podmínky v recyklaci stavebních odpadů - přehled nejdůležitějších dokumentů a publikací

1. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení.

2. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

3. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

4. Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

5. Nařízení vlády 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR.

6. Metodický pokyn odboru odpadů k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Věstník Ministerstva životního prostředí 9/2003.

7. Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

10. Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení.

11. Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí Vzorkování odpadů, Věstník MŽP, ročník XI, částka 5, květen 2001.

12. Metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů, Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XII, částka 12, prosinec 2002.

13. Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů – schválená usnesením vlády ČR č. 1311/1999.

14. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

15. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

16. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

17. Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů.

18. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19. Odpadní proud stavební a demoliční odpad, ECO-Management, s.r.o., květen 2002.

20. Stavební odpady (odpad měsíce), Odpadové fórum 4/2002.

21. kolektiv: Recykláty pro výstavbu pozemních komunikací. Obecné technické podmínky OTP ARSM 01/2001. Brno 2001.

22. Symonds, 1999. Construction and Demolition Waste Management practices, and their economic impacts. Report to DG XI, European Commission. Symonds Group Ltd. ve spolupráci s ARGUS, COWI a PRC Bouwcentrum, Brussel, únor 1999.

23. Umwelt 2010: Unsere Zukunft liegt in Unserer Hand. 6. Umweltaktionsprogramm der Europäischen Kommission, Brussels, 24. Januar 2001.

24. SCHULZ, I.: Aufbereitung und Wiederverwertung von Recycling - Baustoffen in den Mitgliedsländern der F.I.R. der EU. Ergebnisse einer aktuellen Erhebung. Juni 2001.


Partneři:

FIREQAREnviWebBetonserver

úvod   |   kontakty   |   seznam členů   |   mapa webu   |   stanovy   |   legislativa   |   podstata recyklace   |   recykláty   |   dokumenty   |   burza recyklátů

©2002-2021 ARSM - Všechna práva vyhrazena

TP